รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2 / อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. - 308 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9789748182414


ผลิตภัณฑ์สุขภาพ.
ยา.
การใช้ยา.
โภชนบำบัด.
สัตว์เลี้ยง--การรักษาด้วยยา.
เครื่องเทศ--สรรพคุณทางยา.
เบาหวาน--โภชนบำบัด.

615.1 / ร 19 2551 ล 2