ข้าวเคลือบสมุนไพร / คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2551?] - 4 หน้า.

สำเนาเอกสารจากเว็บไซต์ http://www.ru.ac.th เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2552


ข้าวเคลือบสมุนไพร--การหุง.
กระเจี๊ยบแดง--สรรพคุณทางยา.
อัญชัน--สรรพคุณทางยา.
ขมิ้นชัน--สรรพคุณทางยา.
คำฝอย--สรรพคุณทางยา.
เตย--สรรพคุณทางยา.