อัษฎาพร ไกรพานนท์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / อัษฎาพร ไกรพานนท์...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, [2550?]. - 52 หน้า : ภาพประกอบ.

9742290946


พิธีสารเกียวโต.
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ--การเตรียมความพร้อม--ไทย.
แก๊สเรือนกระจก.
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

341.762 น 16 2550/4