สยาม อรุณศรีมรกต.

ISO 14001 : 2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. - 730 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2009 M07

9789740547945


ไอเอสโอ 14001 : 2004.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
นโยบายสิ่งแวดล้อม.

658.562 / ส 16 2551