กัญจนา บุณยเกียรติ.

เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ / กัญจนา บุณยเกียรติ, ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 - 308 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2009 M06

9789740323495


แก๊สธรรมชาติ.
แก๊สธรรมชาติ--แหล่ง.
แก๊สธรรมชาติ--องค์ประกอบ.
แหล่งพลังงาน.

665.7 / ก 113 2551