ประกิต จันทร์ศรี.

การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น / เรียบเรียงโดย ประกิต จันทร์ศรี. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2551. - 81 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2009 M08

9789742218683


กระดาษ--ประวัติ.
กระดาษ--การผลิต.
เยื่อกระดาษ--เส้นใยพืช.
ไม้--องค์ประกอบทางเคมี.
กระดาษ--การแปรใช้ใหม่.
กระดาษหัตถกรรม--วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร--การผลิต.
กระดาษหัตถกรรม--เศษกระดาษใช้แล้ว--การผลิต.
กระดาษหัตถกรรม--ผลิตภัณฑ์.
ภาพนูนต่ำ--กระดาษหัตถกรรม.
วิสาหกิจชุมชน--คู่มือประกอบการ.

676.22 / ป 17 2551