การประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรมและพันธุกรรมมนุษย์ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2544. - 85 หน้า : ตาราง.

9742291209


พันธุกรรม--มนุษย์--วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา.
การแพทย์--วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา.
พันธุศาสตร์มนุษย์--วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา.
ชีวจริยธรรม--วิจัย.

611.0072 / ช 37 2546