วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สู่สังคมความรู้ และยั่งยื่น? รายงานฉบับที่ 3 ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย (กรกฎาคม-กันยายน 2542) / โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2542. - 196 หน้า : ตาราง.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัยและพัฒนา.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--ประวัติและวิวัฒนาการ--วิจัย.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สถานการณ์--วิจัย.

607.593 / ข 27 2542 วิจัย