สมพงษ์ ใจดี.

วิทย์และคณิตฯ เพื่อน้อง 6 : สาระความรู้สู่สังคม / สมพงษ์ ใจดี. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 133 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน .

เล่มที่ 127 วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9789740322542


คณิตศาสตร์.
ดาราศาสตร์.
วิทยาศาสตร์.

500 / ส 16 2551