กรณีศึกษา Best Practices : การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการตลาด / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546. - 67 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

9749167716


การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ--กรณีศึกษา.
บริษัท ไทยประกันชีวิต--การจัดการตลาด.
บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย)--การจัดการตลาด.

658.83 / พ 66 2546