คู่มือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี / สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. - นนทบุรี : กรม, [2552]. - 107 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


สภาพแวดล้อมการทำงาน.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
โรงงาน--การป้องกันอัคคีภัย.
โรคเกิดจากอาชีพ.
อาชีวอนามัย.
สารเคมี--มาตรการความปลอดภัย.
ความปลอดภัยในการทำงาน.

363.11 / ค 17 2552