สรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม / สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. - นนทบุรี : กรม, 2548. - 93 หน้า : ตาราง.


โรคเกิดจากอาชีพ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
อาชีวอนามัย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

344.04602638 / ค 17 2548