แชมพู (Shampoo) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2552]. - 1 เล่ม [ไม่ปรากฏเลขหน้า] : ill. ; 35 ซม.

YE2009 M11


แชมพู.
Shampoos.
Hair-Shampoo.