นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551. - 281 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9789741149155


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์--ผลงานวิจัยดีเด่น.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม--วิจัย.
ปาล์มน้ำมัน--วิจัย.
น้ำมันดีเซลชีวภาพ--วิจัย.
สิ่งมีชีวิต--วิจัย.
วิทยาศาสตร์การแพทย์--วิจัย.
เทคโนโลยีชีวภาพ--วิจัย.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิจัย.

607.2 / ส 12 2551 วิจัย