10 ปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2551]. - 98 หน้า : ภาพประกอบ.


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์--ประวัติและผลงาน.
อุตสาหกรรมไฟฟ้า--การพัฒนา.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--การพัฒนา.
อุตสาหกรรมไฟฟ้า--ประวัติ.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--ประวัติ.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--นโยบายของรัฐ.
อุตสาหกรรมไฟฟ้า--นโยบายของรัฐ.
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์--ห้องปฏิบัติการทดสอบ.
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ.
ขยะ--อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

621.3068 / ฟ 96 2551