ประมวลคำกล่าวคำบรรยายของ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551. - 217 หน้า : ภาพประกอบ.


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สุนทรพจน์.
วุฒิพงศ์ ฉายแสง--สุนทรพจน์.

602 / ป 17 2551