งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 3 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี / สมชาย วงศ์วิเศษ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. - 296 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - หนังสือชุดงานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .

หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

9789740650522


วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน--ประวัติ.
เศรษฐกิจพอเพียง--นาโนโทคโนโลยี.
เศรษฐกิจพอเพียง.
เศรษฐกิจพอเพียง--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
สภาพนำยวดยิ่ง.
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์--วิจัย.
เครื่องเร่งอนุภาค--วิจัย.
นาโนเทคโนโลยี--วิจัย.
เทคนิคการวิเคราะห์--โฟลอินเจคชันแอนาลิซิส.
สารสกัดจากพืช--รงค์ทอง--วิจัย.
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช--สมุนไพร--วิจัย.
การก่อสภาพของไหล--วิจัย.
การพิมพ์ลายผ้า--วิจัย.
ผ้าไหม--การพิมพ์แบบพ่นหมึก--วิจัย.
ลูกถ้วยไฟฟ้า--วิจัย.
นาโนอิเล็กทรอนิกส์--วิจัย.
วงจรรวม--วิจัย.
สายอากาศ--วิจัย.
เครื่องอบแห้งเมล็ดพืช--ข้าวเปลือก--วิจัย.
การถ่ายโอนความร้อน--วิจัย.
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน--วิจัย.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--วิจัย.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัย.

607 / ง 25 2551