ปกรณ์ สุวานิช.

ธรณีวิทยาแหล่งแร่โพแทช-เกลือหินของไทย / ปกรณ์ สุวานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : คัมภีร์วรรณ, 2552. - 201 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - หนังสือชุดโลกแห่งธรณีวิทยา .

YT2010 M06


เกลือ--ประเภท.
ธรณีวิทยา--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เกลือ--แหล่ง.
แร่--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
โพแทช--แหล่ง.
โพแทช--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เกลือหิน--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
แหล่งแร่--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

553.6 / ป 11 2552