เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ 97301 หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552. - 212 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9786165050142


การพิมพ์--เครื่องมือและอุปกรณ์.
การพิมพ์--องค์ประกอบ.
กระดาษ--องค์ประกอบ.
กระดาษ--คุณสมบัติ.
กระดาษ--การผลิต.
กระดาษ--มาตรฐาน.
กระดาษพิมพ์--ประเภท.
กระดาษลูกฟูก.
กระดาษสติกเกอร์.
สิ่งทอ.
กระดาษสำเนาในตัว.
กระดาษรูปลอก.
พลาสติก--การผลิต.
เทอร์มอพลาสติก--ประเภท.
พลาสติก--การขึ้นรูป.
ใยสังเคราะห์.
เส้นใย--คุณสมบัติ.
กระดาษเหนียว--มาตรฐาน.
แก้ว--การผลิต.
เครื่องเคลือบดินเผา--การผลิต.
พลาสติก--มาตรฐาน.
เหล็ก--การผลิต.
อะลูมิเนียม--การผลิต.