เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้าสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย / แผนกเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ สถาบันยานยนต์. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550. - 100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์


อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์--การควบคุมการผลิต.
การควบคุมการผลิต.
ระบบการผลิตแบบทันเวลา.
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์--ระบบการผลิตแบบทันเวลา.

658.51 / ย 25 2550