เลอสรวง เมฆสุต.

การกลั่นการดูดซึมและการแยกสกัด / เลอสรวง เมฆสุต. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 334 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2010 M06

9789740324324


การดูดซึม.
การกลั่น.
การสกัด (เคมี).
การสกัดสาร.
เคมีวิทยา.

541.3 / ล 59 2552