โรม บุนนาค.

มหากษัตริย์อัจฉริยะ The Great King / โรม บุนนาค. - กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

สิ่งพิมพ์ราชวงศ์

YT2010 M07

9786167180076


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชกรณียกิจ.--2470-
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระอัจฉริยภาพ.--2470-
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
การพัฒนาการเกษตร.
การพัฒนาชนบท.
เศรษฐกิจพอเพียง.
ไทย--การเมืองการปกครอง.

923.1593 / ร 86 2552