ปัญญา ไพศาลอนันต์.

กิงโกใบแปะก๊วยรวยสมองเสริมความจำ / ปัญญา ไพศาลอนันต์ ; บรรหาร ทินประบุตร, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2552]. - 63 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2010 M07

9786165311281


แปะก๊วย--การใช้ประโยชน์.
แปะก๊วย--สรรพคุณทางยา.
แปะก๊วย--สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.
แปะก๊วย--ยาสมุนไพร.
แปะก๊วย--สารอาหาร.
แปะก๊วย--การปรุงอาหาร.

615.3257 / ป 113 2553