โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ (Protein in natural rubber latex) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2553. - 17 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

YE2010 M07


Latex.
Protein--Analysis.
Allergens.
ยางธรรมชาติ.
ถุงมือยาง--ภูมิแพ้.
น้ำยาง.