กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552. - 63 หน้า : ตาราง.

YT2010 M11


กำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สถิติ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่ยุทธศาสตร์.
นโยบายวิทยาศาสตร์.
การพัฒนากำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สถิติ.

607.2 / ส 14 2552