การดูดซับโลหะหนักโดยวิธีทางชีวภาพ (Biosorption of heavy metals) : แฟ้มประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ / สำนักหอสมุดและศูนย์สารนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2553. - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : ill. ; 35 ซม.

YE2011 M02


โลหะหนัก
การดูดซับ.
Adsorption.
Heavy metals.