รีไซเคิล / กฤษณ์ ส่องโลก, แปล ; เรวดี ศรีแก้ว, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2552. - 32 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือเปิดโลกความรู้ ชุด วิกฤติสิ่งแวดล้อม. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

YT2011 M02

9789743123832


การแปรใช้ใหม่.
ขยะ--การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
กระดาษ--การแปรใช้ใหม่.
แก้ว--การแปรใช้ใหม่.
อะลูมิเนียม--การแปรใช้ใหม่.
พลาสติก--การแปรใช้ใหม่.
พลังงานจากขยะ.
ขยะ--การฝังกลบ.
ปุ๋ยหมัก.

628.44 / ร 32 2552