นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ.

พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ / นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. - 215 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9745374369


พลังงานนิวเคลียร์--การใช้ประโยชน์.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.
รังสี--ประเภท.
เทคนิคนิวเคลียร์--การใช้ประโยชน์.
รังสี--การใช้ประโยชน์.
รังสี--การแพทย์.
พลังงานปรมาณูในการเกษตร.

539.7 / น 17 2547