วิจิตร เอื้อประเสริฐ.

คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ / วิจิตร เอื้อประเสริฐ...[และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 366 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9749940539


เคมีอินทรีย์.
ห้องปฏิบัติการเคมี--มาตรการความปลอดภัย.
สารอินทรีย์--การวิเคราะห์.
การสกัด (เคมี).
การสกัดด้วยตัวทำละลาย.
การกลั่น.
โครมาโทกราฟี.

547.001 / ส 46 2548