เศรษฐชัย ศรีวีระกุล.

REENGINEERING : ทางออกของธุรกิจ / เศรษฐชัย ศรีวีระกุล. - กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, [2537]. - 144 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ศูนย์การเรียนรู้ วศ.

9748141179


การรื้อปรับระบบ.
การจัดการองค์การ.

658.406 / ศ 57 2537