ผลงานวิจัยของ วศ. : เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม ชุมชนและ SMEs / สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2553. - 32 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747581164


เทคโนโลยีการผลิตอาหาร--ทำเนียมนาม.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี--ทำเนียมนาม.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ--เทคโนโลยี--ทำเนียมนาม.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ--วิจัยและพัฒนา--ผลงาน.
อาชีพอิสระ--รวมเรื่อง.
อาหาร--การแปรรูป--รวมเรื่อง.
ผลไม้--การแปรรูป--รวมเรื่อง.
ผัก--การแปรรูป--รวมเรื่อง.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ--การถ่ายทอดเทคโนโลยี--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
กรมวิทยาศาสตร์บริหาร--การถ่ายทอดเทคโนโลยี--ผลิตภัณฑ์ชุมชน.