บุญส่ง คงคาทิพย์

การสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เบื้องต้น : หลักการออกแบบ / บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง ทองเป็นใหญ่. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526. - 264 หน้า.


สารประกอบอินทรีย์--การสังเคราะห์.

547.2 / พ 113 2526