กรกมล ศรีบุญเรือง.

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, 2553. - 22 หน้า : ภาพประกอบ.


ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ.