ลือชัย ทองนิล.

คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ / ลือชัย ทองนิล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553. - 446 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2011 M10

9789744434203


ไฟฟ้า--มาตรการความปลอดภัย.
ระบบไฟฟ้ากำลัง--มาตรการความปลอดภัย.
ระบบไฟฟ้ากำลัง--การป้องกัน.
สายดิน.
ไฟฟ้าแรงสูง--มาตรการความปลอดภัย.
สถานประกอบการ--ระบบไฟฟ้า--มาตรการความปลอดภัย.
ระบบไฟฟ้า--การต่อลงดิน--มาตรฐาน.

621.30289 / ล 319 2553