วิสิฐ จะวะสิต.

การเสริมสารอาหารในอาหาร / วิสิฐ จะวะสิต. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553. - 146 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2012 M09

9786165070331


โภชนาการ.
สารอาหาร.
สารเสริมอาหาร.
อาหาร--สารเติมแต่ง--แง่อนามัย.
ผลิตภัณฑ์อาหาร--การเสริมสารอาหาร.
ผลิตภัณฑ์อาหาร--การเสริมสารอาหาร--คำศัพท์.
ผลิตภัณฑ์อาหาร--การทดสอบ.

613.2 / ว 38 2553