นิธิยา รัตนาปนนท์.

หลักการวิเคราะห์อาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554. - 146 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2012 M09

9786165380294


อาหาร--การวิเคราะห์--คู่มือ.
อาหาร--องค์ประกอบ.

664.07 / น 34 2554