สารานุกรมวิทยาศาสตร์ของคิงฟิชเชอร์ : ดาวเคราะห์โลก = The Kingfisher science encyclopedia : Planet Earth / แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา ; สมพงษ์ พละสูรย์, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2549. - 48 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9749400569


โลก--สารานุกรม.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.

550 / ส 27 2549 อ้างอิง