วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์.

เคมีพื้นผิวและปฏิกิริยาเร่ง / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554. - 288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


อุตสาหกรรมเคมี--ตัวเร่งปฏิกิริยา.
ปฏิกิริยาเคมี.
ปิโตรเคมี.
ซีโอไลต์.
เคมีเชิงฟิสิกส์.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี--ตัวเร่งปฏิกิริยา.
การดูดซับ.
ท่อนาโน.
ท่อนาโนคาร์บอน.

541.395 / ว 34 2554