กรรณิการ์ มุรทาธร.

บำบัดโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร / กรรณิการ์ มุรทาธร : เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สุขภาพองค์รวม, 2554. - 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุด ธรรมชาคิบำบัด. . - Be Well Special ชุดธรรมชาคิบำบัด. .

YT2012 M08

9786167460376


ยาสมุนไพร--เบาหวาน.
สมุนไพร--รวมเรื่อง.
พืชสมุนไพร--รวมเรื่อง.
ยาแผนโบราณ.
เบาหวาน.
เบาหวาน--พืชสมุนไพร.
เบาหวาน--โภชนบำบัด.

615.321 / ก 17 2554