พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; คณะผู้จัดทำ เสาวณี มุสิแดง...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

สิ่งพิมพ์ราชวงศ์

YT2012 M06


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชกรณียกิจ.--2470-
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระอัจฉริยภาพ--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.--2470-

923.1593 / ว 34 2554