ฉลาดซื้อ รวมผลทดสอบ 2011 "กินได้" ใช่ ได้กิน / บรรณาธิการต้นฉบับ : นิภาพร จตุพรโภคา. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2554. - 160 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

YT2012 M09

9786167556062


สินค้า--การเลือกซื้อ.
ผัก--การเลือกซื้อ.
ผลไม้--การเลือกซื้อ.
อาหารแปรรูป--การเลือกซื้อ.
สารตกค้าง--การตรวจสอบ.
สารปนเปื้อน--การตรวจสอบ.

641.31 / ฉ 17 2554