ศรัญญา พรหมโคตร์.

หลักสำคัญทางธรณีเคมี = Essential of geochemistry / เรียบเรียงโดย ศรัญญา พรหมโคตร์. - กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา, 2553. - 438 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.

YT2012 M11

9789744018717


ธรณีเคมี.
ดุลกรด-เบส.
ปฏิกริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน.
ไอโซโทป.
ปิโตรเลียม.
อุณหภพลศาสตร์.
จลนพลศาสตร์.

551.9 ศ 17 2553