กรกมล ศรีบุญเรือง.

ปรากฎการณ์จันทรุปราคา = LUNA ECLIPSE 2011 / กรกมล ศรีบุญเรือง. - กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554 - 35 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

WWW.narit.or.th (เว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่ชาติ)

YT2012 M09


จันทรุปราคา.
ดวงจันทร์.
ดวงจันทร์--วงโคจร.
ดวงจันทร์--วงโคจร--ปรากฎการณ์ใกล้โลก.

523.3 / ก 17 2554