เคมีทั่วไป เล่ม 2 / คณะวิทยาศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 415 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

YTN2014 M10 (ไม่ออก List)

9745834823


เคมี.
Chemistry.

540 / จ 678 2536