ไชยะ แช่มช้อย, รศ.

การใช้เทคนิค SPC กับงานการจัดการพลังงาน / รศ. ไชยะ แช่มช้อย. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. - 400 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

บทที่ 1 เครื่องมือเบื้องต้นด้าน SPC -- บทที่ 2 การตรวจติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงาน -- บทที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้พลังงาน -- บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง -- บทที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลังงงาน -- บทที่ 6 การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้พลังงาน -- บทที่ 7 การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน -- บทที่ 8 การสร้างเส้นควบคุมการใช้พลังงาน.

YT2013 M04

9789740329114


พลังงาน--การจัดการ.
การอนุรักษ์พลังงาน.
โรงงาน--การอนุรักษ์พลังงาน.
อุตสาหกรรม--การอนุรักษ์พลังงาน.
Power resources.
Energy conservation.
Factories--Energy conservation.
Industries--Energy conservation.

333.79 / ช 96 2554