วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, ผศ.

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มิติแห่งความหลากหลายทางชีวภาพและกฎหมายสิ่งแวดล้อม / ผศ. วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์. - กรุงเทพฯ : สุวีรียาสาส์น, 2554. - 400 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.

YT2013 M04

9786167068886


มนุษย์--อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม.
นิเวศวิทยามนุษย์.
สิ่งแวดล้อม.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.
ชีววิทยา.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
ความหลากหลายทางชีวภาพ.
Environment law.
Human ecology.
Human beings--Influence of environment.
Environment management.
Biology.
Life Sciences.
Biological diversity.

304.2 / ว 37 2554