ไชยะ แช่มช้อย.

คู่มือคุณภาพไฟฟ้า / ไชยะ แช่มช้อย. - กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554. - 356 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 26 ซม.

มาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า -- ปรากฏการณ์ด้านคุณภาพไฟฟ้า -- การตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า -- การนำเสนอและการใช้ประโยชน์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า -- ผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า -- เทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า -- การออกแบบและใช้งานตัวกรองฮาร์มอนิกแบบดีจูน.

YT2013 M06

9789747197761


ไฟฟ้า--คุณภาพ.
ไฟฟ้า--คุณภาพ--การวัด.
ไฟฟ้า--คุณภาพ--มาตรฐาน.
ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า).
Electricity--Quality.
Harmonics (Electric waves).

621.30289 / ช 931 2554 อ้างอิง