ชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ.ดร

การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา / รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร, อ.ดร. ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล ผู้เขียน ; บรรณาธิการ, ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. - กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552. - 177 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ : 21 ซม.. - ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน ; ลำดับที่ 3. .

YT2013 M05

9789742351939


แก๊สเรือนกระจก.
อุตสาหกรรม--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
แก๊สเรือนกระจก--การจัดการ.
Greenhouse gases.

363.73874 / ช 16 2552