อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รศ.ดร.

เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร เล่ม 1-2 / รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ดร.สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล, ดร. อาทิตย์ สกุลตันติเมธา. - กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2555. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

เล่ม 1 : บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure) -- บทที่ 2 พันธะเคมี (Chemical Bonding), พันธะโคเวเลนท์และทฤษฎีที่ใช้อธิบาย, พันธะโลหะและทฤษฏีที่ใช้อธิบาย, แรงระหว่างโมเลกุล -- บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) -- บทที่ 4 แก๊ส (Gases) -- บทที่ 5 ของเหลว (Liquids) -- บทที่ 6 ของแข็ง (Solids). เล่ม 2 : บทที่ 1 สารละลาย (Solution) -- บทที่ 2 จลนพลศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics) -- บทที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) -- บทที่ 4 สมดุลของไอออน (lonic Equilibria) -- บทที่ 5 การแยกโลหะออกจากสินแร่ในธรรมชาติ (Metallurgy) -- บทที่ 6 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ (Chemical and Physical Properties of the Representative Elements) -- บทที่ 7 ธาตุแทรนซิชัน (Transition Elements).

YT2013 M07

9786167326726 (ล.1) 9786167326818 (ล.2)


เคมี--ตำรา.
วิศวกรรมเคมี.
Chemistry.
Chemical Engineering.

540 / อ 269 2555