สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, รศ.ดร.

การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ = Drying of foods and biomaterials / รศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2555. - 344 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 24 ซม.

บทที่ 1 : หลักการพื้นฐานของการอบแห้ง -- บทที่ 2 : เครื่องอบแห้งสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ -- บทที่ 3 : การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง -- บทที่ 4 : การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ภาพในการศึกษากระบวนการอบแห้ง -- บทที่ 5 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการอบแห้ง.

YT2013 M07

9789749918982


อาหาร--การอบแห้ง.
อาหาร--การเก็บและรักษา.
เครื่องอบแห้ง.
Food conservation.
Food--Drying.
Drying apparatus.

664.84 / ส 518 2555